சமூக வலைதளம் தொடர்புக்கு
பெற்றோருக்காக
Enquire Now

மாணவர் சேர்க்கை

Dr. Sathyabhama / Mr.Nagappan,
Sona College of Technology, Salem – 636 005.
Ph: +91 427 4099825/ 998
Fax: +91 427 4099989

© 2021 Sona College of Technology. All rights reserved.